top of page

CONCURS FOTO "DISCOVER HUNEDOARA"

INFORMEAZA-TE
judetul hunedoara

REGULAMENT CONCURS FOTO ”Discover Hunedoara” 

Art. 1. Organizatorii Concursului

(1) Concursul este organizat de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, pe pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA.

 

(2) Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, respectiv publicat pe site-ul: www.hunedoaraturism.ro 

 

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

(4) Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului, pe pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA și/sau în materialele promoționale prevăzute la art.5 din prezentul Regulament. Vârsta minimă a participanților la concurs trebuie să fie de 18 ani.

 

Art. 2. Denumire. Tematică. Condiții de participare.

(1) Concursul ”Discover Hunedoara”, se desfășoară pe perioada a 12 etape, respectiv în fiecare lună a acestui an.

(2) Concursul ”Discover Hunedoara” este organizat în scopul promovării turistice a Județului Hunedoara, tematica celor 12 etape este stabilită de către organizator, respectiv obiective turistice, peisaje din Județul Hunedoara, sport, tradiții și obiceiuri, produse tradiționale. Comisia stabilită de organizator, are dreptul de a selecta fotografiile în funcție de calitate și conținut, intrând în concurs doar fotografiile care respectă tematica și rezoluția prevăzută de prezentul regulament și condițiile de eligibilitate. Participanții vor intra în concurs cu o singură fotografie/etapă.

 

Tema primei etape este: IARNA ÎN VALEA JIULUI

 

(3) Fotografiile selectate vor fi publicate pe pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA

(www.facebook.com/HunedoaraTurism) în ordinea în care au fost transmise, pentru fiecare etapă în parte.

 

Art. 3. Modul de desfăşurare al concursului

 

(1) Fiecare Participant la Concurs va trimite o poza de o rezoluție minimă 1600x2400 pixeli, pe adresa de e-mail : adeh_hd@yahoo.com .

 

(2) Fotografiile pot fi procesate de către autor, nu se acceptă însă colajele.

(3) Fotografiile trimise trebuie să aibă legătură cu tema propusă.

(4) Fotografiile vor fi postate pe pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA, în ordinea primirii acestora de către administratorul paginii, de luni până joi între orele 08:00 – 16:00.

(5) Termenele limită pentru primirea fotografiilor în cadrul fiecărei etape precum și data desemnării câștigătorului vor fi anunțate pe pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA.

Art. 4. Condiţii de validare

(1) Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat eligibil, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a. Să fi dat Like și Follow la pagina de facebook ENJOY HUNEDOARA;

b.  Să trimită fotografia potrivit art. 3

 

(2) La concurs nu pot participa angajații A.D.E.H.

 

Art. 5. Desemnarea Câştigătorului și premiile acordate

(1) Fotografia câștigătoare este cea care adună cele mai multe like-uri la postarea initiala de pe pagina de Facebook ENJOY HUNEDOARA, la finalul fiecărei etape a concursului. În cazul în care sunt 2 sau mai multe fotografii la egalitate, fotografia cu cele mai multe "share-uri" de pe pagina ENJOY HUNEDOARA va câștiga.

 

(2) Autorul fotografiei câștigătoare va fi anunțat în termen de 3 zile de la finalizarea fiecărei etape a concursului și pe adresa de e-mail de pe care a fost transmisă fotografia pentru concurs.

 

(3) Fotografiile declarate câștigătoare (câte o fotografie pentru fiecare etapă) vor fi incluse în broșura pentru promovarea turistică a județului Hunedoara. Broșura va fi distribuită în cadrul evenimentelor de profil la care organizatorul sau partenerii acestora participă: târguri de turism, diverse conferințe sau întâlniri de lucru, evenimente cultural-sportive, etc., și în calendarul pentru anul 2021,cu menționarea numelui autorului.

 

Art. 6. Protecția datelor personale

(1) A.D.E.H. se obligă să respecte prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 lit. c și art. 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR).

(2) A.D.E.H. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate pe parcursul desfășurării Concursului (numele, prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail și semnătura) și să le utilizeze conform legislației în vigoare doar în scopul pentru care au fost acordate. Datele vor fi stocate pe perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data colectării.

(3) Numele și prenumele participanților vor fi făcute publice prin intermediul Internetului.

(4) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către A.D.E.H. este următorul:

a. înscrierea la Concurs;

b. desfășurarea Concursului

c. afișarea câștigătorilor la Concurs;

d. menționarea numelui câștigătorilor în cadrul materialelor de promovare a județului Hunedoara realizate de A.D.E.H.

(5) Participanții la Concurs, în calitate de persoane fizice vizate au, conform legislației în vigoare următoarele drepturi:

a. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor personale;

b. Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale;

c. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, completarea datelor incomplete și ștergerea sau restricționarea prelucrării;

d. Dreptul la portabilitatea datelor;

e. Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, asumându-și consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate înainte de retragere.

f. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere- Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(6) Participantul își asumă consecințele ce decurg din exercitarea dreptului de ștergere a datelor pe perioada desfășurării Concursului, inclusiv în anumite situații, imposibilitatea de a participa la Concurs sau de a revendica premiul câștigat.

(7) Participanții pot contacta responsabilul instituției cu protecția datelor în orice moment, utilizând următoarele date de contact: Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, e-mail: adeh_hd@yahoo.com, cu titlul prelucrare date.

(8) Prin simpla participare la Concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor lor de către A.D.E.H. conform prevederilor prezentului articol.


 

Art. 7. Drepturile de autor

(1) Prin simpla înscriere la concurs conform art. 3 din prezentul regulament, participanții sunt de acord cu următoarele:

a. este autorul operei fotografice, că opera sa fotografică nu aduce în niciun fel atingere drepturilor de autor ale terților și garantează pe Organizator împotriva oricăror tulburări în exercitarea drepturilor patrimoniale transmise, tulburări ivite din fapte sa sau din fapta terților.

b. consimte la cesiune neexclusivă cu titlu gratuit în sensul prevederilor art. 39 alin. 5,6 și 7, din Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificări și completări ulterioare în scopul publicării operei fotografice prin punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin Internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual. Cesiunea neexclusivă este efectuată pe un termen nelimitat și nu este îngrădită teritorial.

c. garantează că opera fotografică înscrisă în Concurs este realizată de către sine, că este originală şi nu încalcă dreptul de autor sau un alt drept de proprietate intelectuală aparţinând sau exercitat în condiţii legale de către un terţ și că opera fotografică nu conţine niciun element de natură a da naştere unei obligaţii (cu caracter patrimonial ori nepatrimonial) în sarcina Organizatorului în legătură cu exploatarea de către acesta a operei fotografice. Fiecare participant garantează că nu a efectuat niciun act sau fapt de natură a aduce atingere cesiunii consimțite, ori de natură a împiedica ori îngreuna Organizatorului exerciţiul drepturilor dobândite în legătură cu opera fotografică. Orice încălcare a prezentului articol determină răspunderea participantului pentru orice daune cauzate Organizatorului.

d. să nu conțină niciun element care să aibă o conotație sexuală. De asemenea, participanții se obligă ca operele de artă grafică înscrise în Concurs să nu conțină niciun element care să aibă o conotație politică.


 

(2) A.D.E.H. nu va fi responsabilă în caz de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane, în ceea ce privește informațiile sau obiectele primite și/sau difuzate în baza prezentului Concurs.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul să înlăture din Concurs acele opere fotografice care, în opinia sa, în mod direct ori indirect, aduc atingere legislaţiei României și/sau obligațiilor prevăzute de acest articol. În cazul în care o persoană consideră că drepturile sau interesele sale legitime sunt încălcate de o operă fotografică, aceasta are dreptul să notifice Organizatorul fie prin trimiterea unei corespondenţe recomandate cu confirmare de primire la sediul Organizatorului, fie prin trimiterea unui mesaj prin poşta electronică. Notificarea trebuie să includă datele complete de identificare ale persoanei care o trimite, identificarea operei fotografice care este considerată a încălca drepturile şi interesele legitime ale zisei persoane şi, de asemenea, proba existenţei şi întinderii drepturilor şi/sau intereselor legitime ale zisei persoane.

(4) Organizatorul garantează că operele fotografice înscrise de participanți vor fi folosite exclusiv în cadrul concursului, respectiv în cazul câștigătorilor, la realizarea și difuzarea cu titlu gratuit materialelor de promovare a județului Hunedoara descrise la art. 5, drepturile de utilizare rămânând ale autorilor acestora.

(5) Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât faţă de terți cât şi faţă de Organizator, pentru încălcarea, în cursul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul Regulament, a oricărui brevet de invenţie, secret comercial, know-how, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală care aparţin terţilor.

(6) În sensul prezentei clauze, Organizatorul va avea dreptul de a exploata opera fotografică înscrisă în Concurs în următoarele modalităţi:

a. Să o reproducă, integral sau parţial, într-un numărul de copii necesar desfășurării Concursului și evenimentelor conexe acestuia cu specific turistic, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, precum şi să stocheze zisele copii, permanent ori temporar, inclusiv cu mijloace electronice;

b. Să o proiecteze public în cadrul desfășurării Concursului și la evenimentele conexe acestuia, mai ales, dacă este cazul, la festivitatea de premiere, precum și în cadrul tuturor edițiilor viitoare ale Concursului și ale evenimentelor conexe cu specific turistic;

c. Să radiodifuzeze, să retransmită prin cablu și să comunice public Concursul şi zisele evenimente conexe cu specific turistic prin mijloace cu fir sau fără fir, prin punerea la dispoziție publicului, inclusiv prin Internet sau alte rețele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual;

d. Să realizeze opere derivate ale operei fotografice prin includerea în opere audiovizuale/multimedia şi/sau prin includerea în colaje alături de text şi alte categorii de opere în scopul exclusiv al publicității și promovării județului Hunedoara, zisele opere derivate urmând să fie exploatate prin reproducere, comunicare publică, radiodifuzare și retransmisie prin cablu.

 

 

bottom of page